1523- Frau

Uncategorized

1525 (um)- Katharina von Lyskirchen

Uncategorized

1529 Christine von Rolinxwerth

Uncategorized

1530 (um?)- Frau

Uncategorized

1530 (um?)- Frau

Uncategorized

1530 (um?)- Frau von Kerpen

Uncategorized

1530 (um?)- Frua

Uncategorized

1530 (um?)- Jungfrau

Uncategorized

1530 (um)- Frau

Uncategorized

1532- Frau

Uncategorized

1533- Jungfrau

Uncategorized

1534- Tochter

Uncategorized

1535 (um?)- Tochter

Uncategorized

1535 (um?)- Tochter

Uncategorized

1535- Jungfrau

Uncategorized

1536- Frau

Uncategorized

1537- Katharina von Gail

Uncategorized

1538- Elisabeth Bellinghausen

Uncategorized

1538- Jungfrau

Uncategorized

1538- Margarethe von Kerpen

Uncategorized