1515- Frau

Uncategorized

1525 (um)- Katharina von Lyskirchen

Uncategorized

1525- Tochter

Uncategorized

1525- Tochter

Uncategorized

1535 (um?)- Tochter

Uncategorized

1535 (um?)- Tochter

Uncategorized

1539- Tochter

Uncategorized