1520 (um?)- Frau

1520 (um)- Tochter

1520 (um)- Tochter

1520 (um)- Tochter

1520 (um)- Tochter

1520 (um)- Tochter

1520 (um)- Tochter

1520 um?)- Frau

1522- Helene Brauweiler

1524- Gertraude vn Westerburg

1530 (um)- Frau

1539 (um)- Frau

1540 (um?)- Frau

1540 (um)- Sibylla Kessel

1541- Frau

1541-Frau

1545-Katharina von Gail

1550 (um?)- Chatrina

1550- Frau

1555 (um)- Frau